Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрХэлтэс, тасаг

Хэлтэс, тасаг

  • ЗАХИРГАА, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

    Байгууллагын стратегийн болон хүний нөөцийн төлөвлөгөө боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоох олгох ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн архиваас мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх, сайн дурын даатгалын ажлыг зохион байгуулах, мэдээлэл технологи, сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийх ажлыг зохион байгуулна.

  • САНХҮҮ БҮРТГЭЛ, ХАМРАЛТ, ОРЛОГЫН ХЭЛТЭС

    Нийгмийн даатгалын сангуудын бүрдүүлэлт хийх, хяналт тавих, Нийгмийн даатгалын ерөнхий завлөлөөс баталж өгсөн төсвийг хуваарийн дагуу захиран зарцуулах, төвлөрүүлэх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтын дагуу зохих хувь хэмжээний даатгалын орлогыг төвлөрүүлээгүй ажил олгогчид хууль ёсны шаардлага хүргүүлэх биелэлтийг ханган ажиллах

  • ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХЭЛТЭС

    Төв орон нутагт нийгмийн даатгалын багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагч, ажил олгогчын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, хэлтсийн Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлага, үйл ажиллагаа, Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавих