Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрЗГ-ын тогтоол
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Эмнэлгийн хуудасны маягтын загвар, даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам2023-12-072024-01-01
Итгэлцүүрийг улсын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан Үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн Засгийн газар жил бүрийн 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор тогтоож, дараа жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөнө2024-01-102024-01-10
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт, шимтгэлийн хувь хэмжээ, хэрэглэх журам2023-12-272024-01-01
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт, шимтгэлийн хувь хэмжээ, хэрэглэх журам2023-12-272024-01-01
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж, олгох журам2023-12-132024-01-01
47Нийгмийн даатгалын харилцааг зохицуулсан хуулиудын зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай2008-11-25
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн тухай2024-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ2023-07-072024-01-01
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ2023-07-072024-01-01
ЗАРИМ ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ2019-11-132020-01-01
Жагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /1994-09-28/
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/
Дүрэм, журам батлах тухай 2014.10.25 №354
Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай
Дүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай 2017.09.13 №251
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай /2006-06-15/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /2000-11-02/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
Хүн амын нийгмийн хамгааллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1997-01-16/
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1999-06-10/
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот улсын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр