Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрЗГ-ын тогтоолЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1994 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 212

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
/”Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар  баталсан Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлого“-ыг Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлд тусган хуульчилж зохицуулсан тул хуулийн энэхүү заалтыг   2008 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн  мөрдөж байна/,  “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”-ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

П.ЖАСРАЙ

  ХҮН АМЫН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД

Э. ГОМБОЖАВ

Засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар
тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОГДОХ ХУГАЦААНД
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ  ТӨЛӨХ ЖУРАМ

 1. Тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг
  ажил олгогчоос болон даатгуулагч өөрөө төлсөн нийт хугацааны дээр шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцохоор хуульд заасан бусад хугацааг нэмж тооцоход энэхүү журмыг баримтална.
 2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд дараах журмаар тооцож тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд оруулна:
  а/ хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч болон төрийн албан хаагч тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгаар ажлаас чөлөөлөгдөж өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр их, дээд сургууль, коллеж болон мэргэжил дээшлүүлэх ба олгох курст суралцаж байгаа бол суралцах хугацааны жилд ногдох шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоон мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцон ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож захиалгаар суралцуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь жил бүрийн 1 дүгээр сард багтаан даатгалын зохих санд төлнө;
  б/ цэргийн жинхэнэ албыг 1995 оноос хойш байлдагч, түрүүчээр хаасан  хугацааны шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоон мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож, тэдний алба хааж буй анги, байгууллага нь нутаг дэвсгэрийн харъяалагдах нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-ын зохих даатгалын санд төлнө.
  Энэ тохиолдолд нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч) нь цэргийн албанаас халагдаж буй байлдагч, түрүүчид нийгмийн даатгалын дэвтэр нээн (хуучин дэвтэртэй бол түүн дээр нь) бичилт хийж төлсөн шимтгэлийн хэмжээг баталгаажуулна;
  в/ хүүхдээ асрахаар тэтгэмжтэй чөлөө авсан эхийн чөлөөтэй байх хугацааны шимтгэлийг аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Засгийн газраас тогтоон тухайн үед мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож сар бүр даатгалын зохих санд төлнө;
  г/ хууль бусаар ажлаас зайлуулагдан мөрдөгдсөн, хилс хэргээр, хорих ял эдэлсэн даатгуулагчийн уг хугацаанд ногдох шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн хилсээр мөрдөгдөхийн болон ял эдлэхийн өмнө авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нэг удаа нийгмийн даатгалын санд төлнө. Энэ талаар гарсан маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ;
  д/ ажиллаагүй үедээ дайчлагдсан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоон мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн хэлтэс (тасаг) сар бүр даатгалын зохих санд төлнө;
  е/ хууль бусаар ажлаас халагдсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн халагдахын өмнө авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож буруутай этгээд нь уг даатгуулагчийг ажилдаа эргэж орсноос хойш нэг сарын дотор нэг удаа даатгалын зохих санд төлнө.
 3. Зэвсэгт хүчин, хилийн болон дотоодын цэрэг, тагнуул,
  цагдаа, хорих ял эдлүүлэх байгууллагад генерал, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагчаар 10-аас доош жил алба хаасан иргэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч өргөдлөө гаргасан нөхцөлд уг алба хаах хугацаанд төлөгдсөн байвал зохих шимтгэлийг алба хааж байх үеийнх нь хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос тооцон тухайн цэргийн анги байгууллагаас баталгаажуулсан тодорхойлолтыг үндэслэн харъяалагдах сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн хэлтэс (тасаг) ажил олгогчийн төлсөн байвал зохих шимтгэлтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг холбогдох нийгмийн даатгалын байгууллагын даатгалын зохих санд нэг удаа төлнө. Цэргийн албан хаагчийг цэргийн албанаас халагдах үед ажиллуулж байсан цэргийн анги, байгууллага ажилласан хугацааны хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг тодорхойлж баталгаажуулна.  /Тогтоолын энэ заалтыг Засгийн газрын  2008 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 26 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулан нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тул энэхүү тогтоолыг үзнэ үү/
 4. Энэ журмын 2 дугаар зүйлийн “б” хэсэгт заасны дагуу олгох хөрөнгийн хэмжээг цэргийн анги, байгууллага; 3 дугаар зүйлийн дагуу олгох хөрөнгийн хэмжээг сум, Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн хэлтэс (тасаг) тус тус жил бүрийн төсөвтөө тусган олгоно.