Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрЗГ-ын тогтоолДүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279

Дүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279

Дүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279

Монгол улсын их хурлын тогтоол

2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 279
ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 22.1, 22.6-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн дүрэм”-ийг 1 дүгээр, “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл болон цахим картыг хэрэглэх журам”-ыг 2 дугаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

Ч.САЙХАНБИЛЭГ

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

С.ЭРДЭНЭ

Засгийн газрын 2016 оны 279 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САНГИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим санг бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сан нь даатгуулагчийн, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн, даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн мэдээллийг нэгдсэн ангилал, код, арга зүй, стандарт баримт бичгийн дагуу цуглуулан боловсруулж хадгалсан цахим мэдээллийн бүрдэл байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх)-г эзэмшигч нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, хэрэглэгч нь эрүүл мэндийн даатгалын болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага, даатгуулагч байна.

Мэдээллийн сан нь улсын бүртгэлийн, нийгмийн даатгалын, нийгмийн халамж, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын мэдээллийн систем, холбогдох бусад сантай харилцан мэдээлэл солилцох боломжоор хангагдсан байна.

Хоёр. Мэдээллийн сангийн мэдээлэл, программ хангамж

Мэдээллийн сан дараах мэдээллээс бүрдэнэ:

Даатгуулагчийн иргэний бүртгэлийн мэдээлэл (даатгуулагчийн ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, биеийн давтагдашгүй өгөгдөл (хурууны хээ), фото зураг, оршин суугаа газрын хаяг);

Даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээлэл (даатгалын төрөл, даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийн хэмжээ);

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мэдээлэл (даатгалын сангийн орлого, зарлага, үйл ажиллагааны зардлын төсөв, гүйцэтгэл);

Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний мэдээлэл (эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлыг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний нэр, төрөл, тусламж, даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн хэмжээ);

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын мэдээлэл (байгууллагын нэр, байршил, үзүүлж байгаа тусламж, үйлчилгээний төрөл, эрүүл мэндийн даатгалын гэрээний биелэлтийн үнэлгээний дүн).

Мэдээллийн сан дараах программ хангамжтай байна:

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийн буюу даатгуулагч, ажил олгогчийн шимтгэлийн (онлайн бүртгэлийн гэх мэт);

Тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр тооцооны (нэхэмжлэл шалгах, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн, төлбөр шилжүүлэлт гэх мэт);

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн;

Цахим картын удирдлагын системийн;

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тайлангийн.

Гурав. Мэдээллийн санг бүрдүүлэх

Эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах мэдээллийг дор дурдсан байгууллагаас хүлээн авч бүртгэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ:

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас даатгуулагчийн иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон мэдээллийг;

Нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллийг;

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж авагч, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний мэдээллийг;

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас эрүүл мэндийн даатгалын сан зардлыг нь хариуцсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг.

Энэ дүрмийн 3.1.4-т заасан мэдээлэл (эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн мэдээлэл, нэхэмжлэл) нь мэдээллийн сангийн программ хангамжийн шаардлагад нийцсэн байна.

Дөрөв. Мэдээллийн санг ашиглах, мэдээлэл солилцох

Мэдээллийн санг эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, даатгуулагчийн өмнөөс тусламж, үйлчилгээг худалдан авах, төлбөр гүйцэтгэх, сангийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хэтийн тооцоолол хийх, мэдээлэл солилцоход ашиглана.

Мэдээллийн санг зориулалтын бусаар ашиглах, хуулбарлахыг хориглоно.

Мэдээллийн сангаас бусад төрийн байгууллагатай мэдээлэл солилцохдоо зохих журмын дагуу Үндэсний дата төвд байрших мэдээлэл солилцох системийг ашиглана.

Тав. Мэдээллийн санг хадгалах, хамгаалах

Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хариуцна.

Мэдээллийн сангийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалыг хангах ажиллагаа Төрийн нууцын тухай, Байгууллагын нууцын тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Цахим гарын үсгийн тухай хууль болон холбогдох бусад журам, стандартад нийцсэн байна.

Тагнуулын ерөнхий газар болон нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь мэдээллийн сангийн хадгалалт, хамгаалалттай холбогдсон асуудлаар эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Зургаа. Бусад зүйл

Мэдээллийн санг ашиглах явцад мэдээлэл алдагдах, устах зэрэг аюултай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэм буруутай этгээдэд хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, программ болон техник хангамжийг шинэчлэх, нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлэх, засвар, үйлчилгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага жил бүрийн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн төсөлд тусган батлуулна.

— о0о —

Засгийн газрын 2016 оны 279 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЦАХИМ КАРТАД ХАДГАЛАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОН ЦАХИМ КАРТЫГ АШИГЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт (цаашид “цахим карт” гэх)-д мэдээлэл хадгалах, цахим картыг олгох, ашиглахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

Цахим карт болон даатгуулагч-иргэний биеийн давтагдашгүй өгөгдөл (хурууны хээ) нь эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн санд нэвтрэх түлхүүр болно.

Цахим картыг даатгуулагчид олгох, цахим картад мэдээлэл оруулах, шинэчлэх ажиллагааг эрүүл мэндийн даатгалын орон нутгийн салбар нэгж, байцаагч хариуцан гүйцэтгэнэ.

Даатгуулагчийн цахим картын мэдээлэлд хандах эмнэлгийн мэргэжилтний эрхийг зориулалтын цахим картаар баталгаажуулна. Эмнэлгийн мэргэжилтний зориулалтын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл, уг картыг ашиглах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.

Хоёр. Цахим картад хадгалах мэдээлэл

Цахим картад даатгуулагчийн иргэний улсын бүртгэлийн, шимтгэл төлөлтийн, эрүүл мэндийн, даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хадгална.

Даатгуулагчийн иргэний бүртгэлийн мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна:

Цахим картын дугаар;

Ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр;

Регистрийн дугаар;

Төрсөн он, сар, өдөр;

Хүйс;

Иргэний биеийн давтагдашгүй өгөгдөл (хурууны хээ);

Оршин суугаа хаяг;

Фото зураг;

Цахим карт олгосон он, сар, өдөр;

Цахим картын хүчинтэй хугацаа.

Даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн мэдээлэлд даатгуулагчийн төрөл, төлсөн шимтгэлийн талаарх мэдээлэл хамаарна.

Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэлд даатгуулагчийн цусны бүлэг, харшилдаг эм тариа, бодис, дархлаажуулалтад хамрагдсан байдал, архаг өвчтэй эсэх зэрэг мэдээлэл хамаарна.

Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна:

Тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага, тасаг, нэгжийн нэр, бүртгэлийн дугаар;

Үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний төрөл, он, сар, өдөр;

Өвчний онош;

Даатгуулагчид үзүүлсэн оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээ, хийсэн эм, тариа зэрэг;

Эмчийн дүгнэлт;

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн хэмжээ (төгрөгөөр).

Цахим картад даатгуулагчийн сүүлийн 24 сарын шимтгэл төлөлтийн болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас үзүүлсэн сүүлийн 6 удаагийн тусламж, үйлчилгээний мэдээллийг хадгална.

Цахим картад дараах этгээд дор дурдсан мэдээллийг хариуцан оруулж хадгална:

Энэ журмын 2.4, 2.5.22.5.5-д заасан мэдээллийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага;

Энэ журмын 2.2-т заасан мэдээллийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас, 2.3-т заасан мэдээллийг нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тус тус хүлээн авч эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага;

Энэ журмын 2.5.1, 2.5.6-д заасан мэдээллийг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага.

Эрүүл мэндийн даатгалын болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь цахим картад оруулж байгаа мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцна.

Цахим картад хадгалах мэдээллийн агуулга, мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл илгээх байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулсан зааврыг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.

Гурав. Даатгуулагчид цахим карт олгох

Эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага цахим картыг даатгуулагчид эхний удаа үнэ төлбөргүй олгох бөгөөд даатгуулагч 16, 25, 45 насанд хүрэхэд тухай бүр шинэчлэн олгоно.

Цахим картыг даатгуулагчид эхний удаа дараах баримт бичгийг үндэслэн олгоно:

Цахим карт авах хүсэлт;

Иргэний үнэмлэх;

0-15 насны хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ болон эцэг (эх), асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллагын хүсэлт, шүүхийн шийдвэр, Засаг даргын захирамж, итгэмжлэл;

Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрөө ирэх боломжгүй даатгуулагчийн хувьд түүний итгэмжлэгдсэн хүний иргэний үнэмлэх;

Оюутан, суралцагчийн үнэмлэх, эсхүл сургуулийн тодорхойлолт;

Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол нотлох баримт бичиг.

Даатгуулагч цахим картаа хаяж үрэгдүүлсэн, өөрийн буруугаас гэмтээсэн, иргэний бүртгэлийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн, эсхүл 16, 25, 45 насанд хүрсэн тохиолдолд энэ журмын 3.2-т заасан баримт бичиг болон картын үнийг төлсөн баримтыг үндэслэн цахим картыг түүнд дахин олгоно.

Цахим картын үнийг эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

Даатгуулагч нь цахим картыг шинээр, эсхүл дахин авах хүсэлтээ харьяа эрүүл мэндийн даатгалын орон нутгийн салбар нэгж, байцаагчид гаргана.

Эрүүл мэндийн даатгалын орон нутгийн салбар нэгж, байцаагч нь даатгуулагчийн цахим карт авах хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Даатгуулагчийн цахим карт дахь мэдээлэл зөрсөн, эсхүл бүрэн бус, үг, үсгийн алдаатай бичигдсэн болон үйлдвэрлэлийн гэмтэл гарсан тохиолдолд цахим картыг үнэ төлбөргүй олгоно.

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага даатгуулагчийн хаяж үрэгдүүлсэн, өөрийн буруугаас гэмтээсэн цахим картыг хүчингүй болгож, мэдээллийн санд бүртгэнэ.

Цахим картыг бусдад шилжүүлэх, барьцаалах, санаатайгаар гэмтээхийг хориглоно.

Дөрөв. Цахим картыг ашиглах

Даатгуулагч, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь цахим картыг холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасны дагуу ашиглана.

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар болон төлбөрт хяналт тавих үйл ажиллагаанд цахим картыг ашиглана.

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага цахим картыг дараах тохиолдолд ашиглана:

Даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлтэй холбогдсон мэдээллийг шалгахад;

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авсан даатгуулагчийн энэ журмын 2.5.22.5.5-д заасан мэдээллийг бүртгэхэд;

Даатгуулагчид яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд энэ журмын 2.4-т заасан мэдээллийг авах зорилгоор.

Даатгуулагчид хамгийн сүүлд үзүүлсэн 6 удаагийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг даатгуулагчийн зөвшөөрлөөр эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч бусад байгууллага ашиглаж болно.

Даатгуулагч цахим картыг дараах тохиолдолд ашиглана:

Даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлыг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахад;

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн хэмжээнд хяналт тавих, мэдээлэл авахад.

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.26.1.4, 6.1.9, 6.1.12-т заасан даатгуулагч нь тухайн жилийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ бүрэн төлснөөр цахим карт ашиглах эрх үүснэ.

Цахим карт нь даатгуулагчийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор нууцлалын кодтой байна.

— о0о —

Засгийн газрын 2016 оны 279 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЦАХИМ КАРТЫН ЗАГВАР

 1. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт нь даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсныг гэрчлэх, эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахад ашиглах баримт бичиг бөгөөд дор дурдсан загвартай байна:

Цахим карт нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй бөгөөд дараах хэмжээтэй байна:

 • өргөн:                       85.60 мм ±0.30 мм
 • өндөр:                       53.98 мм ±0.30 мм
 • зузаан:                      0.76 мм ±0.08 мм
 • булангийн тойрог: 3.18 ±0.30 мм

Цахим карт нь цэнхэр өнгөтэй байх бөгөөд поликарбонат, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц материалаар хийгдсэн байна.

Цахим картын санах ойн хэмжээ нь 128 килобайт (kbyte)-аас багагүй байна.

Цахим картын нүүрэн талд дараах мэдээлэл байна:

 • эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын лого;
 • цахим картын нэр, лого;
 • ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр;
 • регистрийн дугаар;
 • хүйс;
 • 3 ба түүнээс дээш насны хүний фото зураг;
 • санах төхөөрөмж (чип).

Цахим картын ар талд дараах мэдээлэл байна:

 • олгосон байгууллагын нэр;
 • цахим картын лого;
 • картын хүчинтэй хугацаа (олгосон болон дуусах он, сар, өдөр);
 • эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хаяг, лавлах утасны дугаар;
 • цахим карт ашиглах тухай санамж.

Зураг 1. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын нүүрэн талын жишиг загвар

Зураг 2. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын ар талын жишиг загвар

— о0о —