Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-2461
НүүрМэдээБаянчандмань суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

Баянчандмань суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2023 оны Сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баянчандмань суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ний өдөр зохион байгууллаа. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн үеэр Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас шинэчлэгдэн баталсан журам, зааврыг танилцуулж, иргэд, даатгуулагчид тэтгэвэр, тэтгэмж, сайн дур, ажилгүйдэл, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ, архивын үйлчилгээ, шимтгэлийн тайлан зэрэг гол нэр төрлийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлж ажиллалаа. Өдөрлөгийн үеэр нийт 32 даатгуулагч, тэтгэвэр авагчид тэтгэвэр, тэтгэмжийн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч, 59 иргэнд гарын авлага, тараах материал тарааж нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сурталчлан ажилласан. Мөн суманд зохион байгуулсан аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг, хөдөлмөр магадлах комиссын “Нүүдлийн хурал”-аар орж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа сунгуулсан нийт 72 иргэнд зөвлөгөө өгч ажилласан.